Detta är FunkiS

FunkiS har 20 st. lokalavdelningar fördelade över hela landet. En viktig del av vårt arbete sker ute i lokalavdelningarna. Varje lokalavdelning har nära kontakt med de olika beställarkategorierna, deras behov och synpunkter på funktionskontrollen. De har också nära kontakt med kommunernas representanter och tillsynsmyndigheter. Lokalavdelningarna anordnar ofta temadagar, kring aktuella ventilationsfrågor. Till dessa inbjuds förutom medlemmarna, kommunala handläggare, byggnadsägare m fl
FunkiS har i många år salufört ett eget OVK-protokoll (accessdatabas) med protokoll och intyg. Detta program har 2012 övergått i Styrovent ABs ägo och frågor om det accesdatabasprotokollet besvaras inte längre av Funkis.
Det finns en av Boverket rekommenderat OVK-protokoll i form av en excelfil om kan hämtas på i FunkiS Forum. Det är en låst version men man kan kontakta *protected email* för att få hjälp med att låsa upp det. Under hösten 2015 och efterföljande vinter kommer Funkis tillsammans med REQS att presentera ett nytt central placerat OVK-protokoll. Utblidning för våra medlemmar kommer at ske tillsammans med lokalavdelningarna. Läs mer om detta i våra nyhetsbrev.
I samråd med de stora fastighetsägarna har FunkiS tagit fram ”Allmänna villkor för funktionskontroll av ventilationssystem”, till nytta vid kvalitetssäkring av avtal om OVK-uppdrag
Miniminivåer dvs. den minsta omfattning som OVK respektive DU-instruktioner ska ha för att uppfylla myndighetskraven, har tolkats av FunkiS och finns redovisad i en särskild broschyr. Naturligtvis förordar FunkiS att kontroll utöver miniminivån genomförs, men det är alltid byggnadsägaren som avgör vad som ska ske utöver minimiomfattningen.

Utbildning

Radonutbildning genomförs årligen för att ge specialkunskap om radonåtgärder och deras vidmakthållande. Snabbkurs i regelverkskunskap finns för de som vill förnya sin behörighet. En handbok med regelverk finns som en del av kurslitteraturen. För självstudier finns ett Diagnostiskt prov som omfattar 160 frågor.
Nya OVK-regler från och med den 2 maj 2011

Den nya Plan- och bygglagen (2010:900) och den nya plan- och byggförordningen (2011:383)  trädde i kraft den 2 maj 2011. Som följd av den nya lagen och förordningen upphörde förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem. Motsvarande bestämmelser infördes i stället i den nya plan- och bygglagen (2010:900), PBL och i den nya plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. PBL beslutades av riksdagen medan PBF beslutades av regeringen. Tidigare Boverkets OVK-föreskrifter och allmänna råd (ÖVR 85 – BFS 2009:5) ersattes av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, BFS 011:16, OVK 1 som har anpassats till den nya PBL och PBF och gäller från 2 maj 2011.

Förutom att rätta upp hänvisningar så införs bl.a. regler om att den som är eller blir certifierad funktionskontrollant automatiskt även blir certifierad sakkunnig inom luftområdet, avsnitt 6:2 BBR. Sakkunniga inom luft är personer som har K-behörighet (komplicerad art).

Enligt nya PBL ska en funktionskontrollant alltid vara certifierad. Det finns inte någon övergångsbestämmelse i lagen som gör det möjligt för inte certifierade personer att arbeta. Funktionskontrollanter kan alltså inte längre godkännas av kommunen för viss kontroll.