FunkiS utbildning för medlemmarna hösten 2017

Information om utbildning

FunkiS strävar efter att alla som utför OVK ska ha en samstämmig uppfattning om hur ett OVK-uppdrag ska utföras och resultatet av utförd OVK ska överensstämma oavsett vilken besiktningsman beställaren anlitar. För att kunna utföra sitt OVK-uppdrag måste kontrollanten enligt BBR18 (BBR 18, BFS 2011:6, den nya grundförfattningen, hittar du här) som gäller från 2 maj 2011 visa att denne är insatt i gällande byggregelverk, radon mm. Därför satsar FunkiS på utbildning av sina medlemmar. Detta sker dels på de årliga konferenserna i samband med årsmötet och dels genom riktade kurser för det behov medlemmarna har. Funkis medlemmar får gå kurserna till rabatterade kostnader. Anmälan till kurserna gör du via länken nedan:

ANMÄLAN TiLL KURSERNA HiTTAR DU HÄR.

Certifierings- och omcertifieringskurs hösten 2017

En tredagarskurs för de som ska skaffa sig riksbehörighet för att få utföra OVK. Här behandlas såväl nya som gamla regelverk och det ges en ingående förklaring till OVK med alla aktörerna som berörs. Dag tre skrivs tentamen i samverkan med någon av de tre cetrifieringsorganen.
AV PBL framgår att funktionskontrollen ska utföras av en sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad av någon som är ackrediterad för uppgiften.
Kursen vänder sig till dig som ska ansöka om ny- eller omcertifiering som funktionskontrollant.

Förkunskaper:
För dig som ska ansökan om ny certifiering krävs att den sökande uppfyller de krav som anges i 7-16§§ i Boverkets föreskrifter om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 2011:16 OVK1)

För dig som ska omcertifieras gäller att:
– du arbetat minst 500 timmar med OVK under den senaste certifieringsperioden (5 år).
– aktuellt lämplighetsintyg utfärdat av till exempel arbetsgivare, uppdragsgivare eller en byggnadsnämnd.
– att du uppdaterat dina kunskaper med de ändringar i regelverken som skett sedan du fick din certifiering. Detta visar du genom ett skriftligt prov.

Syfte:
Syftet med kursen är att ge dig de kunskaper du behöver om äldre och nu gällande
lagar och föreskrifter som krävs för certifieringsprovet.

Kursinnehåll:
– Genomgång av äldre och gällande lagar, förordningar och föreskrifter så som PBL, PBF, BBR AFS mm. som berör gällande område.

Certifieringsprov:
– För dig som har för avsikt att skriva certifieringsprovet arrangerar certifieringsorganet i samverkan med FunkiS i direkt anslutning till kursen det skriftliga provet.
– Separat kostnaden för certifieringsprovet tas ut av certifieringsorganet.

Certifieringskurser kommer hösten 2017 att hållas på följande orter:

Kurs nr: 1711 Umeå den 12-13/9 med tentamen den 14/9 2017
Kurs nr: 1713 Göteborg den 17-18/10 med tentamen den 19/10
Kurs nr: 1715 Jönköping den 21-22/11 med tentamen den 23/11
Kurs nr: 1717 Malmö den 28-29/11 med tentamen den 30/11
Kurs nr: 1721 Stockholm den 12-13/12 med tentamen den 14/12

FunkiS-medlem Kursavgift: 7500 kr exl. moms.
Icke FunkiS-medlem Kursavgift: 8500 kr exl. moms.
I kursavgiften ingår: kursmaterial, kaffe&bulle och lunch.

Se även högst uppe till höger under “Certifieringskurser 3 dagar”.

ANMÄL DiG TiLL CERTiFiERiNGSKURSERNA HÄR.

Kurser Styr-& Reglerteknik OVK-kontrollanter hösten 2017

Att kunna hantera styr- och övervakningssystemen för de ventilationsanläggningar vi kontrollerar är viktigt. Den här kursen riktar sig till dig som vill kunna gå in i olika sorters styrsystem i samband med OVK-kontrollen.

Kursen behandlar:
Att läsa driftkort, analysera driftsfall och funktionsbeskrivning av äldre system.

ANMÄL DiG TiLL KURSERNA I STYR- OCH REGLERTEKNiK HÄR.

Kurser för kommunala OVK-handläggare hösten 2017

Enligt PBL (Plan- och Bygglagen) ska byggnader ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i frågan om bl. a. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt energihushållning och värmeisolering. Av lagen framgår vidare bland annat att ett ventilationssystem ska ”hållas i sådant skick att det alltid uppfyller sitt ändamål” menas ett längre gående krav än begreppet underhåll. Det innebär bl. a. att ventilationssystemets funktion ska bibehållas för att fungera tillfredställande. Sverige har för att tillgodose kraven PBL om funktionskontroll av ventilationssystem Av PBL framgår att syftet med funktionskontroll av ventilationssystem är att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnader.

De kommunala handläggare av OVK-frågor ska vara så pass insatta i teknik och regelverk att de ska kunna bistå byggnadsägare vars ventilationsanläggningar inte är godtagbara efter en OVK-kontroll.
Den kommunala nämnd som handlägger plan och byggfrågor är tillsynsmyndighet för OVK-handläggningen. Kraven på tillsynsmyndigheterna som handlägger OVK har ökat genom att Länsstyrelsen nu har intensifierat tillsynsarbetet för kommunerna. Detta innebär att det kommer att bli extra tryck på de kommunala handläggarna av OVK.

FunkiS (Funktionskontrollanterna i Sverige) erbjuder kurser för att öka kunskapen kring regelverket om funktionskontroll av ventilationssystem. På kursen går vi igen bl a kraven på tillsynsmyndighetens arbete med OVK-handläggningen samt förslag på kommunikation med byggnadsägaren.
Kursen vänder sig till dig som arbetar med OVK inom den kommunala förvaltningen men även till dig som arbetar på Länsstyrelserna med att övervaka att regelverket för OVK fullgörs av kommunerna.

Förkunskaper:
Det krävs här inga formella förkunskaper men det underlättar om du känner till vad som står i Boverkets föreskrifter om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 2011:16 OVK1)

Syfte:
-Syftet med kursen är att ge dig som kommunal handläggare information om gällande regler och förordningar gällande hantering av funktionskontrollen av ventilationssystem, OVK.
-Tolkning av reglerna
-Vad händer hos Byggnadsnämnden vid hantering av OVK-protokoll?
-Hur övervakar jag att regelverket efterlevs?
-Byggnadsnämndens informationsansvar
-Byggnadsnämndens möjligheter till ingripande
-Boverkets och länsstyrelsens tillsynsvägledning till kommunerna
-Praktiska exempel på kommunernas kommunikation med byggnadsägaren vid olika fall av brister hos byggnadsägarens åtagande.

Kursinnehåll:
– Genomgång av äldre och gällande lagar, förordningar och föreskrifter så som PBL, PBF, BBR AFS mm. som berör gällande område.
– Genomgång och förklaring hur ventilationssystem typ S, F, FX, FT och FTX är uppbyggda och hur de ska underhållas.
– Regelverken som reglerar utformning och funktion av ventilationssystem OVK-regelverket
– Genomgång av de krav enligt PBL, PBF, BBR m.fl. som styr samhällets tillsyn över funktionskontrollen som ligger på kommunerna.

Kursinformation samt kursanmälan:
– Finns på FunkiS hemsida www.funkis.se under fliken UTBiLDNiNG
– Kontakta någon av handläggarna.

Utbildning OVK för kommunala handläggare kommer hösten 2017 att hållas på följande orter:

Kurs Nr: 1712 den 14 september Umeå 2017
Kurs Nr: 1714 den 19 oktober Göteborg 2017
Kurs Nr: 1716 den 23 november Jönköping 2017
Kurs Nr: 1718 den 30 november Malmö 2017
Kurs nr: 1720 den 14 december Stockholm 2017

Kurserna är öppna för alla och med en reducerad kurskostnad för medlemmar i FunkiS
Anmälan är bindande men inte personlig. Du kan alltså överlåta anmälan till en kollega om du får förhinder.

För FunkiS-medlemmar: Kursavgift: 5200 kr
För icke FunkiS-medlemmar: Kursavgift: 5700 kr
I kursavgiften ingår: kursmaterial, kaffe&bulle och lunch

ANMÄL DiG HÄR TiLL FUNKiS KURS FÖR KOMMUNALA HANDLÄGGARE.

Handläggare för kursveksamheten

Handläggare är Kurt Ingeberg som nås på mejl es.si1506008673knuf@1506008673grebe1506008673gni.t1506008673ruk1506008673.
ANMÄLAN TiLL KURSERN SKER ViA DENNA LÄNK.


Kurt Ingeberg
Utbildare certifieringskurser,
regelverkskurser och kurser
för de kommunala handläggarna


Lars Skarenstedt
Utbildare för Styr- och Reglerkurserna
Energistyrman
lars.skarenstedt snabel-a funkis.se
Utbilningen sker i Skåne


Jan Boldrup
Utbildare för kurser i mätteknik
Boldrup Klimat AB
jan.boldrup snabel-a funkis.se
Utbildningen sker i Huddinge söder om Stockholm

Kurser i mätteknik för OVK-kontrollanter hösten 2017

Att kunna mäta luft är stort men att mäta rätt är större, och underkända ventilationsanläggningar pga av felaktiga flöden är många. Det gäller att kunna redovisa rätt flöden och hur dessa är framtagna. En certifierad OVK-kontrollant ska kunna mäta luft på rätt sätt och även kunna förstå mätresultaten.

Kursen behandlar:
En teoretisk genomgång av olika mätsonder och ventilationsdon samt hur avvikelser beräknas och redovisas.
En praktisk del där vi arbetar med att mäta olika don i olika driftfall.

Du kan efter kursen kalibrera dina instrument i den rigg Funkis har i labbet, och få ett intyg. Mätinstrument ska kalibreras årligen.

– Mätkurs kommer att hållas i Funkis eget mätlabb i Stockholm (Hökarängen) om intresse finns och det blir fler är 10 deltagare. Kontakta Funkis kassör Jan Boldrup för mer information. Mejladress förnamn.efternamn snabel-a funkis.se.

FunkiS-medlem Kursavgift: 3000 kr exl. moms.
Icke FunkiS-medlem Kursavgift: 3500 kr exl. moms.
I kursavgiften ingår: kursmaterial, kaffe och lunch.

ANMÄL DiG TiLL KURSEN I MÄTTEKNiK HÄR.

Utbildare är för närvarande Kurt Ingeberg, Lars Skarenstedt (styr- och regel för OVK) och Jan Boldrup (mätkurserna). Ni kommer i kontakt med Kurt, Lars och Jan via mejl es.si1506008673knuf@1506008673nmanr1506008673etfe.1506008673mansl1506008673atlli1506008673t1506008673.

FunkiS konferenser